Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna 
AGB-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub  Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) zostały określone następujące zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w ramach prowadzonej działalności.
I. Administratorem Państwa danych osobowych jest: AGB-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Jasienicy 43-385, Jasienica 1017, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego KRS:0000627915
NIP: 9372683827, REGON: 364926190, TEL.(33)822-08-10, e-mail: biuro@agb-project.pl
zwanym dalej Administratorem.

II. Gromadzenie danych:
Państwa dane osobowe obejmujące:  imię i nazwisko, nazwę firmy, NIP, adres, dane z bazy CEIDG, rejestrów KRS, numer telefonu, e-mail gromadzone są w toku prowadzonych kontaktów handlowych, rozmów telefonicznych, korespondencji e-mailowej, zgłoszeń przez internet itp. w uzasadnionych przypadkach przechowywany jest numer dowodu tożsamości, jeżeli narzucają to przepisy prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne dla realizacji wskazanych celów m.in. realizacji zamówienia, wystawienia faktury. 

III. Przetwarzanie danych:
1). Dane będą przetwarzane w celu:
a). podjęcia działań przed przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą:
(podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,   
b). zawarcia i wykonywania umów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; w szczególności: 
zawierania transakcji, realizacji zapytań zamówień, 
dokonywania niezbędnych rozliczeń w związku z zawarciem transakcji,
dokonywania wysyłki zamówionych towarów,
obsługi reklamacji oraz zwrotów,
obsługi wszelkich zapytań,
c). wypełnienia przez Administratora ciążących na nim ustawowych obowiązków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w szczególności podatkowych i sprawozdawczych,
d). realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest m in.:
prowadzenie działań marketingowych, przesyłanie na email informacji marketingowych i technicznych w zakresie oferty handlowej np.: cenników, 
zapewnienie niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową,
dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych, mediacyjnych.

IV. Odbiorcy danych:
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty współpracujące z AGB-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w zakresie realizacji zamówienia, umowy tj: firmy logistyczne i kurierskie, dostawcy usług informatycznych, prawnych, biuro rachunkowe oraz osoby upoważnione przez Administratora. 
Ponadto dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania tj. organom administracji państwowej, organom ścigania, organom wymiaru sprawiedliwości na mocy obowiązujących przepisów prawa na ich wyraźne żądanie.

V. Okres przechowywania danych:
Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy, realizacji transakcji będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

realizacji obowiązków wynikających z regulacji księgowych i podatkowych,
czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych transakcji.

VI. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora  przysługuje Państwu:
a). prawo dostępu do przekazanych danych, ich poprawiania, skasowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora, wniesienia sprzeciwu,
b). prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII.  Zabezpieczenie danych:
Administrator zapewnia ochronę przetwarzanych danych, przede wszystkim zabezpiecza dane przed  ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji AGB-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

 Kontakt związany z ochroną danych osobowych w AGB-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMADYTOWA:
- telefonicznie (33) 822 08 10
- email: biuro@agb-project.pl
- listownie na adres firmy z dopiskiem „Dane osobowe”